Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují vztah mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, které je nabízeno prostřednictvím internetového obchodu Korálky od attilien (koralky-atti.cz) a jsou závazné pro obě strany.  Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Tyto podmínky jsou pro obě strany závazné. 

I. Základní ustanovení

Prodávající

Kateřina Kreidlová, Za Fořtem 784/35, Praha 5 Slivenec, 15400

Tel.: +420 739 403 021 (O2)

E-mail: attilien@gmail.com

 IČ 73952214

Nejsem plátcem DPH

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku vedeného u ÚMČ Praha 5

 Jsem plátcem DPH

 Kupující

Kupujícím je zákazník, který má zájem o koupi nabízeného zboží a souhlasí se zněním VOP. Souhlas se zněním VOP potvrdí kupující odesláním objednávky prostřednictvím systému nebo jiného objednávacího kanálu (e-mail)

II. Obecné podmínky

Všechny údaje k danému zboží uvedené na těchto internetových stránkách jsou pouze informačními a mohou se – zejména v případě barev a barevného podání – lišit od skutečnosti. Specifikace velikosti je vždy uvedena dle běžných norem a zvyklostí.

 III. Objednání zboží a služeb

Objednání zboží prostřednictvím systému elektronického obchodu koralky-atti.cz, nebo doručením e-mailové objednávky na adresu Prodávajícího je považováno za uzavření smlouvy. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné údaje nutné k její realizaci (počet a druh zboží, jméno, adresu a kontaktní údaje Kupujícího). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Vylučují se objednávky s dodatkem nebo odchylkou od nabídky Prodávajícího. Objednávky je možno realizovat 24 hodin denně/7 dní v týdnu.V případě objednání zboží prostřednictvím elektronického obchodu koralky-atti.cz Kupující obdrží obratem Oznámení o přijetí objednávky s výzvou k platbě, v případě zvolení platby bankovním převodem, na e-mailovou adresu zadanou v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část. V tomto případě Prodávající kontaktuje Kupujícího a informuje ho o vzniklé situaci.

Uvedené ceny jsou včetně 21%DPH.

Zboží zasíláme i na Slovensko viz.  "Pro slovenské zákazníky" Jak pro slovenské, tak pro české zákazníky samozřejmě platí stejné obchodní podmínky.

IV. Platební a dodací podmínky

Jsou uvedeny pod odkazem Platba a doprava
Objednané zboží je možno na základě výzvy k platbě zaplatit následujícími způsoby:

o   bankovním převodem na účet vedený u mBank

o   bankovním převodem na slovenský účet vedený u FIO v EUR měně (pro zákazníky ze SR)

o   v hotovosti poštovní poukázkou typu A podanou na kterékoliv poště

o   při převzetí zásilky zaslané na dobírku

Ceny jsou uvedeny v Kč vč 21% DPH. Pro zákazníky ze SR jsou ceny přepočteny podle denního kurzu ČNB (CZK-EUR).

V. Dodání zboží

Objednané zboží je ve většině případů expedováno během dvou následujících pracovních dnů po připsání platby na účet Prodávajícího v případě platby bankovním převodem, nebo následující pracovní den po objednání v případě zaslání na dobírku. V případě zdržení expedice je o tom Kupující vyrozuměn prostředky elektronické komunikace bez zbytečného odkladu. Spolu se zbožím obdrží Kupující fakturu/daňový doklad se všemi potřebnými náležitostmi.V případě nepřipsání platby na účet Prodávajícího do 20 kalendářních dnů je objednávka automaticky stornována a žádné straně z toho nevznikají žádné dodatečné povinnosti.

 

Zboží se zasíláno doporučenou zásilkou (Česká pošta s.p.) na adresu dodání Kupujícího uvedenou v objednávce zboží. V případě nevyzvednutí zásilky v termínu daném dopravcem, se zásilka vrací zpět Prodávajícímu. Za opětovné doručení si Prodávající účtuje poštovné, které se řídí aktuálním sazebníkem České pošty.
Kupující se zavazuje vyzvednout dodanou zásilku bez zbytečných odkladů.

VI. Výměna zboží

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh, veškeré náklady na tuto výměnu nese kupující. Pokud máte o výměnu zájem, kontaktujte nás a na způsobu výměny se domluvíme.

VII. Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 53 zákona č. 40/1964 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

Zboží doručit na adresu prodávajícího.

Zboží doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní, včetně přiložené faktury a případných dárků obdržených se zásilkou. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží Vám bude vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato.

Doporučený způsob vrácení zboží je doporučenou zásilkou, která je evidována. V případě ztráty zásilky, byla-li poslána obyčejným psaním, nemá Kupující nárok na vrácení kupní ceny.

V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží vyrobeného na přání Kupujícího.

Prodávající se zavazuje Kupujícímu vrátit všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od Kupujícícho přijal bez zbytečných odkladů, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, na bankovní účet, který je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu a nebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či poškození zboží), je Kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích – formou započtení na vrácenou kupní cenu, která je Kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.

VIII. Reklamace zboží

Reklamace budeme řešit k Vaší spokojenosti v souladu s platnou právní úpravou.

Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Vyskytne-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Obdrží-li Kupující zboží s výrobní vadou, má právo jej reklamovat. Poškozené zboží je nutné pro posouzení oprávněnosti reklamace posoudit Prodávajícím. Vzhledem k povaze určitého druhu zboží není toto nutné zboží zasílat zpět Prodávajícímu. Jako dokumentace postačuje fotografie vadného zboží. Prodávající sám určuje, požaduje-li zboží zaslat zpět. O reklamaci rozhodne Prodávající ihned, nejpozději do tří dnů od převzetí reklamace. Je-li reklamace oprávněná, je Prodávající povinen do třiceti dnů vadu odstranit.

Záruční doba

Záruční doba pro reklamace se řídí §619-627 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.

Záruka se nevztahuje:

- na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
- mechanické poškození
- poškození při přepravě
- poškození živelnými pohromami
- nesprávným použitím

- nesprávným skladováním 

IX. Ochrana osobních údajů

 

Online objednáním zboží prostřednictvím k tomu určeného formuláře (tj. zadáním objednávky zboží nabízeného prodávajícím do systému) kupující souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. se zpracováním osobních údajů poskytnutých v objednávce a jejich zařazením do databáze uživatelů Kateřina Kreidlová - koralky-atti.cz . Prodávající se zavazuje, že osobní údaje Kupujícího nepředá třetím stranám.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro obchodní a marketingové účely prodávajícího a pro účely zasílání obchodních sdělení. Prodávající je oprávněn spolu s těmito údaji schraňovat i osobní údaje zákazníka.

Kupující může souhlas s takovýmto zpracováním osobních údajů při objednávce odmítnout. Pokud tak neučiní, poskytuje dobrovolně prodávajícímu tyto údaje na dobu 10 let, během nichž může svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním písemné žádosti na emailovou nebo korespondenční adresu sídla společnosti prodávajícího. Kupující se také může kdykoliv odhlásit ze zasílání informačního newsletteru pro zasílání novinek a obchodních sdělení pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení. Takovéto odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení odvolání prodávajícímu. 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a jejich úložišť v elektronické i listinné podobě a že ke zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Získané údaje nejsou poskytovány pro marketingové účely třetím stranám. Jsou použity výhradně pro plnění povinnosti Prodejce při vyřízení objendávky. Osobní údaje (jméno, příjmení, adresa) jsou posyktovány přepravci (Česká pošta s.p.) za účelem doručení zásilky Kupujícímu.

 

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 18.4.2016. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění